1. Postanowienia Ogólne

1.1. Strona internetowa saveseo.pl i aplikacja app.saveseo.pl (zwane dalej: „Aplikacja”) są prowadzone przez firmę SaveSEO z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Piotrowskiego 19/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Bydgoszcz, KRS 0000687065, NIP: 9671394893, REGON: 367786418, Kapitał zakładowy – 5 000,00 zł, (dalej: „Administrator”). Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”).
1.2. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) dotyczy użytkowników Aplikacji, zwanych dalej razem „Użytkownikami” lub każdy z osobna „Użytkownikiem”. Użytkownik może także posiadać zarejestrowane konto
1.3. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje poprzez Aplikację Użytkownikom możliwość zakupienia pakietów zwanych dalej „Usługami”.
1.4. Z Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem ul. Piotrowskiego 19/2, 85-098 Bydgoszcz lub mailowo na adres kontakt@saveseo.pl.
1.5. „Strona trzecia” – strona trzecia w rozumieniu RODO.
1.6. „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Administratora.
1.7. „Regulamin” – regulamin świadczenia Usług, dostępny w serwisie Administratora, wymagany do założenia przez Użytkownika konta.


2. Przetwarzanie Danych osobowych
2.1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług Administratora lub w toku prowadzenia korespondencji z Administratorem może podawać Dane osobowe.
2.2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Usług Administratora.
2.3. Wszystkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez prawo polskie i europejskie, w szczególności RODO.
2.4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Stronie trzeciej na podstawie zawartej z nią umowy (dalej: „Podmiot współpracujący”). Administrator dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.
2.5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć przekazywane dane osobowe, zgodnie z art. 46 RODO.
2.6. Podmiotem współpracującym będą m.in.: podmioty zapewniające hosting Aplikacji, dostawcy narzędzi analitycznych, wspierających sprzedaż, obsługę klienta, działania marketingowe i edukacyjne, biuro księgowe, biuro podatkowe, biuro kadrowe, platformy płatności online i inni współpracownicy Administratora.
2.7. Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w Aplikacji są przetwarzane w celach:
2.7.1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w tym m.in. utrzymania kont, obsługi zapytań i reklamacji, wysyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną o statusie Usługi, zmianach oferty, Regulaminu, Polityki, przerwach technicznych i o innych istotnych zmianach wpływających na świadczone Usługi, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2.7.2. marketingu bezpośredniego Administratora, w tym m.in. przesyłania informacji handlowych drogą tradycyjną i elektroniczną, informacji edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania systemu, wiadomości o nowych materiałach, treściach i szkoleniach, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
2.7.3. statystycznych i technicznych, m.in. w postaci logów serwerowych, wpisów w bazach danych Administratora i Stron trzecich, itd., na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Zbierane dane:
2.7.4. profilowania, m.in. przez użycie narzędzi dostarczanych przez Strony trzecie, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2.8. Dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, wiek i płeć, numer telefonu.
2.9. Dane osobowe przetwarzane są:
2.9.1. Tak długo, jak użytkownik jest zarejestrowany w Aplikacji,
2.9.2. Dane wynikające bezpośrednio ze zobowiązań podatkowych Administratora zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej.
2.10. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do Danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych może skutkować utrudnieniami w dostępie do Usługi np. w postaci.:
2.10.1. braku pomocy technicznej m.in. poprzez czat i/lub e-mail,
2.10.2. braku możliwości założenia konta,
2.10.3. usunięcia konta.
2.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do Usługi wynikające z żądania ograniczenia lub usunięcia Danych osobowych przez Użytkownika.
2.12. Użytkownik przyjmuje do świadomości, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych nie dotyczy kopii zapasowych, jakie znajdują się w posiadaniu Administratora, jeśli usunięcie tych danych spowoduje brak integralności danych pozostałych Użytkowników albo jest niemożliwe ze względów technicznych, finansowych lub bezpieczeństwa.
2.13. Administrator ma możliwość odmowy usunięcia niektórych Danych osobowych, jeśli odmowa taka byłaby spowodowana koniecznością wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. d) RODO. Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika o zaistniałym fakcie.
2.14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


3. Informacja o plikach Cookies
3.1. Administrator używa w swojej działalności plików zwanych cookies (dalej: „Cookies”) w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania.
3.2. Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą zamieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są:
3.2.1. Google; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy,
3.2.2. Facebook; polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
3.2.3. Microsoft; polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement,
3.2.4. LinkedIn; polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
3.2.5. Twitter; polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy,
3.2.6. Instagram; polityka prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388,
3.2.7. Adobe; polityka prywatności: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

3.3. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane są przetwarzane w celach:
3.3.1 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3.3.2 utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
3.3.3 określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
3.4 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3.5 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
3.6 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
3.7 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
3.8 Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
3.9 Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
3.10 W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
3.11 Logi serwera.
3.11.1 Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
3.11.2 Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3.11.3 Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3.11.4 Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
3.12 Udostępnienie danych.
3.12.1 Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
3.12.2 Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.12.3 Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
3.12.4 marketingu bezpośredniego, w szczególności w emitowaniu reklam w serwisach Podmiotów Trzecich, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3.12.5. statystycznych i technicznych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
3.12.6 profilowania, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3.12.7. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przy pomocy którego Użytkownik łączy się z internetem (dalej: „Urządzenie”) funkcje przyjmowania Cookies.


4. Dodatkowe informacje
4.1. Administrator ma prawo zweryfikować tożsamość Użytkownika korzystającego z żądania prawa dostępu do danych, na mocy art. 12 ust. 6 RODO. Administrator w szczególności ma prawo do weryfikacji, czy Użytkownik jest właścicielem konta poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub w inny sposób.
4.2. Użytkownik ma prawo opatrzyć wszystkie przesyłane do Administratora dokumenty znakami graficznymi, tj. np. znakiem wodnym.
4.3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prosimy o opuszczenie Aplikacji. Pozostanie w Aplikacji z zasady jest wyrażeniem zgody na Politykę. Niemniej, prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ograniczenia lub usunięcia jest niezależne od wyrażenia zgody na Politykę.

REGULAMIN
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez. Usługodawcę za pośrednictwem serwisu saveseo.pl i ich podstronach (“Portal”).
Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu saveseo.pl, gdyż określa on prawa i obowiązki Administratora portalu jak również prawa i obowiązki Użytkowników. Użytkownik korzystając z Portalu akceptuje postanowienia Regulaminu i wyrażasz zgodę na przestrzeganie go.
Niniejszy Portal i jego Funkcjonalności skierowany jest do osób nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów polskiego prawa. W przypadku chęci skorzystania z Portalu bądź jego Funkcjonalności przez Konsumenta, warunki korzystania z Portalu i Funkcjonalności ustalane będą indywidualnie.
Wszelkie wzmianki używając słów „my”, „nas” , „nasze” oraz „portal” i „strona” odnoszą się do Portalu bądź Administratora Portalu.
Wszelkie wzmianki dotyczące słów „ty” , „twój” , „twoje” na naszym portalu lub w niniejszym Regulaminie odnoszą się do ciebie jako Użytkownika Portalu.
W obrębie niniejszego Regulaminu, następujące terminy będą miały następujące znaczenia:
Administrator – oznacza podmiot świadczący usługi za pomocą saveseo.pl – SaveSEO sp. z o.o. REGON: 367786418, NIP: 9671394893 Poczta: Bydgoszcz Kod pocztowy: 85-098 Ulica: Maksymiliana Piotrowskiego 19/2 9 zarejestrowany i widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym.

“Umowa” oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczna w ramach saveseo.pl
“Dane” oznaczają wszelkie składające się na Usługę informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, panel zarządzania, prace, oznaczenia, nazwy, programy, oceny, symbole, obrazy, nagrania, w jakiejkolwiek formie, charakterze, sposobie nagrania lub prezentacji na obszarze Portalu przez Administratora;
„saveseo raport” – oznacza subiektywny raport powstały na podstawie analizy umów oraz ofert różnych firm i różnych kryteriów.
„saveseo check” – oznacza analizę strony klienta pod kątem podstawowych kryteriów mających znaczenie w pozycjonowaniu
„saveseo keyword research” – oznacza analizę i dobór sugerowanych słów kluczowych pod stronę użytkownika.
„saveseo” – oznacza indywidualną usługę konsultingową pomagającą w analizie umowy i oferty pozycjonerskiej.
“Użytkownik” oznacza każdą osobę prawidłowo zarejestrowaną na Portalu, bądź w przypadku braku wymogu rejestracji, osobę która zaakceptowała postanowienia Regulaminu i korzysta z dostępnych Funkcjonalności zawarłszy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
„Konsument” – konsument w rozumieniu obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego oraz przepisów dotyczących ochrony konsumentów.
„Cennik” – określa koszty Funkcjonalności (zgodnie z jej charakterem, jednorazowy lub cykliczny), po uiszczeniu, którego Użytkownik uzyskuje do niej dostęp.


Postanowienia ogólne
1. Administrator jest jednostką posiadającą wszelkie prawa do Portalu, rozumianego jako platformy informatycznej.
2. Wszelkie prawa do Portalu, jego elementów, włączając w to software, grafikę i inne oraz domenę internetową Portalu stanowią wyłączną własność Administratora lub są przez niego użytkowane. Używanie jakichkolwiek powyższych elementów dozwolone jest wyłącznie w zgodności z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem jak i dobrymi obyczajami.. Udostępnianie przez Administratora Funkcjonalności Użytkownikom, według ustaleń Regulaminu, Uprawnia Użytkownika do korzystania z Portalu i Funkcjonalności wyłącznie w zakresie uzgodnionym przez Strony min. w ramach Regulaminu Portal dostępny jest w Internecie pod adresem saveseo.pl
3. W przypadku, gdyby Portal odsyłał do innych stron będących własnością Administratora Użytkownik zostanie o tym uprzednio powiadomiony.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i i zobowiązać się do jego przestrzegania. W przypadku Usług lub Funkcjonalności wymagających rejestracji, dodatkowo warunkiem skorzystania z nich jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie Regulaminem w toku rejestracji.
5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi na Portalu w każdym czasie. Użytkownik w dowolnym momencie może utrwalić Regulamin zapisując go na własnym nośniku. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu ilekroć będzie odwiedzał Portal lub korzystał z niego.
6. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi, w szczególności działania mogące destabilizować pracę Portalu lub utrudniać dostęp do niego. Zabronione jest również podejmowanie działań krzywdzących Administratora lub innych Użytkowników oraz zagrażających ich prawom lub interesom.
7. Korzystanie z Portalu jest możliwe jedynie za pomocą urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na uzyskanie połączenia z Internetem. Korzystanie z różnych funkcjonalności Portalu lub Usług może być zależne od instalowania oprogramowania osób trzecich, takiego jak Java, Java Script, oraz wykorzystania plików „cookies”.
8. Zaleca się Użytkownikowi chronienia danych umożliwiających dostęp do konta, takich jak login i hasło.
9. Administrator dokona wszelkich starań by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Portalu.
10. Administrator oświadcza, że koniecznością zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Portalu i jego Funkcjonalności niezbędne jest wykonywanie raz na jakiś czas napraw, konserwacji, kontroli, wdrażania poprawek oraz zmian na Portalu i jego elementach. Administrator zaznacza, że w czasie wykonywania takowych czynności dostęp do niektórych lub wszystkich funkcjonalności Portalu może być ograniczony lub uniemożliwiony. Administrator zobowiązuje się informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych oraz szacunkowym czasie ich trwania za pomocą kanałów dostępnych Użytkownikom, głównie w formie zawiadomień publikowanych pod adresem www, pod którym dostępny jest Portal. Administrator będzie bezzwłocznie informował o wszelkich nieplanowanych lub niezależnych od niego przerwach technicznych za pomocą dostępnych Użytkownikom procedur.


Umowa na dostarczenie Usług drogą elektroniczną
1. Korzystanie z funkcjonalności Portalu możliwe jest dopiero po zawarciu umowy dotyczącej dostarczania usług drogą elektroniczną. Umowy zawierane są pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem i może dotyczyć zarówno płatnych jak i bezpłatnych Usług lub Funkcjonalności oferowanych na Portalu przez Administratora zgodnie z postanowieniami niniejszego

2. Regulaminu. Część płatnych i bezpłatnych Usług może wymagać wcześniejszej rejestracji na Portalu. Użytkownik będzie uprzednio informowany o tym, które typy Usług lub Fukncjonalności wymagają opłaty lub wymagają wcześniejszej rejestracji w ramach funkcjonowania Portalu.

3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.. W przypadku poszczególnych Usług/Funkcjonalności umowa może być zawarta na okres oznaczony, opisany uprzednio w parametrach Usługi

4. Administrator wyraźnie uprzednio zaznacza na Portalu które Usługi są płatne oraz określać metody płatności.

5. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy. Odstąpienie nie dotyczy Usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy


III. Płatności
1. Celem korzystania z płatnych Funkcjonalności, Użytkownik zobowiązany jest je opłacić zgodnie ze stawkami i zasadami przyjętymi w Cenniku. W przypadku Funkcjonalności ciągłych (np. subskrypcje, abonament) użytkownik musi określić na jaki czas Funkcjonalność jest wykupywana.

2. W przypadku subskrypcji ciągłej, Użytkownik może ją wypowiedzieć na zasadach przewidzianych dla danej Funkcjonalności, przedstawionych nie później niż przed zawarciem Umowy.

4. Dostępne dla Użytkownika formy płatności to: a) Karta kredytowa/płatnicza: Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Szczegóły dotyczące płatności znajdziesz na stronie przelewy24b) Płatność przelewem

5. Wszelkie płatności dokonywane są za pomocą wybranej metody płatności online dostępnej na Portalu. Składając zamówienie Użytkownik potwierdza, iż liczy się z obowiązkiem zapłaty za Usługę.W ramach zapewnienia efektywności procesu płatności, Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie danych swojej karty kredytowej, takich jak jej numer, numer CVC, imię i nazwisko właściciela oraz termin ważności. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji jeżeli jego bank korzysta z dodatkowych środków bezpieczeństwa. Powyższe dane nie będą przechowywane ani używane przez Administratora, chyba, że zdecyduje się na to Użytkownik podczas procesu rejestracji.
6. Dokonujący opłaty Funkcjonalności Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
Zażalenia

1. Użytkownik ma prawo zgłosić zażalenie Administratorowi, jeżeli Usługi – definiowane w niniejszym Regulaminie – nie zostaną przez Administratora dostarczone, lub zostaną dostarczone w formie niezgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub jeżeli umowa o świadcze usług drogą elektroniczną jest wykonywana niewłaściwie.
2. Zażalenia mogą być zgłaszane elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na Portalu.
3. Jeżeli dane dostarczone w zażaleniu nie umożliwią Administratorowi zidentyfikowania Użytkownika albo zgłaszanych problemów, Administrator może poprosić o dodatkowe informacje w tej kwestii.
4. Administrator powinien odpowiedzieć na wszelkie zażalenia Bez zbędnej zwłoki.
5. Odpowiedź na zażalenie zostanie wysłana wyłącznie na adres email przypisany do Konta, z którego zażalenie było wysłane. W uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać wiadomość na inny adres email podany przez Użytkownika zgłaszającego zażalenie.


Dane osobowe
1. Dane osobowe dostarczone Administratorowi przez Użytkowników w trakcie dokonywania procesu rejestracji na Portalu lub na jakichkolwiek innych etapach korzystania z Usług będą przetwarzane w zgodności ze stosownymi prawami i przepisami wymienionymi w Polityce Prywatności, która dołączona jest do Załącznika 1 niniejszego Regulaminu. Stanowi on integralny element Regulaminu.


Odstąpienie od Umowy i zerwanie Umowy
1. Umowa w kwestiach dotyczących Funkcjonalności nieodpłatnych i niewymagających rejestracji na Portalu zostaje zerwana automatycznie po zaprzestaniu korzystania oraz wyświetlania Portalu przez Użytkownika.
2. Umowa w kwestiach dotyczących Usług płatnych wygasa zgodnie z warunkami świadczenia Funkcjonalności w zależności od jej charakteru – jednorazowego lub ciągłego.
3. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy. Odstąpienie nie dotyczy Usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu, włączając w to blokowanie lub usuwanie Konta Użytkownika, w przypadku używania Portalu w sposób sprzeczny z prawem lub uzgodnieniami Regulaminu (w przypadkach uzasadnionych). W przypadku naruszeń, które da się naprawić, Administrator wzywa Użytkownika do usunięcia naruszenia i przywrócenia stanu rzeczy zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym przez Administratora okresie. Dopiero w przypadku niezastosowania się do powyższego apelu w wyznaczonym czasie, Administrator może usunąć Konto i zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu.
5. Administrator może odmówić dostarczania Usług jak i usunąć Konto Użytkownikowi, który założył nowe Konto po tym, jak jego poprzednie Konto zostało usunięte albo Umowa z nim zerwana w wyniku wykroczeń prawnych lub niedotrzymania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika (w przypadkach uzasadnionych).
6. Zerwanie niniejszej Umowy odbywa się w zgodzie z prawami i roszczeniami powstałymi lub nabytymi przez Strony w czasie trwania Umowy.

Postanowienia końcowe
1. Użytkownik ma prawo usunąć swoje Konto w każdym momencie. Proces ten jest permanentny i niemożliwy do cofnięcia. Użytkownikowi zaleca się zapisanie lub skopiowanie wszelkich danych przetrzymywanych na Koncie przed usunięciem go, gdyż owe dane mogą nie być Użytkownikowi dostępne po usunięciu Konta.
2. Administrator nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub niewłaściwie wykonanie Usług z powodów niezależnych od Administratora.
3. Administrator nie gwarantuje korzystnego wpływ swoich zaleceń lub rekomendacji zawartych w Raportach na finansowe wyniki Użytkownika. Choć Administrator będzie dostarczał swoich Usług z odpowiednią starannością.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian do Regulaminu, o których będzie powiadamiał Użytkownika za pomocą kanałów dostępnych na Portalu lub według innego sposobu, pod warunkiem, że owe zmiany nie będą naruszać praw Użytkowników.

SaveSEO sp. z o.o.
ul. Piotrowskiego 19/2
85-863 Bydgoszcz


REGON: 367786418
NIP: 9671394893
KRS: 0000687065